Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek www.divadelnibufety.cz

obchodní společnosti Brixton-gastro, s.r.o., IČ: 26247313, se sídlem Školní 560/3, 664 47, Střelice společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 39699 (dále jen „Brixton“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.divadelnibufety.cz (dále jen „VOP“).

 1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Brixton upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Brixton (dále jen jako „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Brixton a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.divadelnibufety.cz (dále jen „Portál Brixton“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Brixton zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby, které podléhá rychlé zkáze (dále jen „Zákazník“). Brixton prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny jak pro nákup Zboží Zákazníkem – podnikatelem (dále jen jako „Zákazník – podnikatel“), tak pro nákup Zboží Zákazníkem – spotřebitelem (dále jen jako „Zákazník- spotřebitel“), přičemž určitá specifika nákupu jsou samostatně upravena v jednotlivých ustanoveních těchto VOP.

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Brixton mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Brixton nabízí Zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Brixton je oprávněna takovou akci kdykoli jednostranně zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Brixton uzavře, zůstane uložená u společnosti Brixton.

Společnost Brixton může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Brixton informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Brixton, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Společnost Brixton je oprávněna prodej Zboží na Portálu Brixton kdykoli ukončit.

 

 1. Uzavření Smlouvy

Brixton na Portálu Brixton nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Brixton za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Brixton zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Brixton a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Brixton.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Brixton Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „K objednávce“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v Objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne Zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Brixton kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi Brixton a Zákazníkem vzniká dokončením Objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první Objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Brixton neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Brixton je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například v listinné podobě či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je Objednávka neplatná.

Brixton Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Brixton předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, společnost Brixton vystaví Zákazníkovi daňový doklad za zakoupené Zboží, a to v elektronické podobě dle ust. § 26 uvedeného zákona. Daňový doklad bude Zákazníkovi zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, případně bude daňový doklad následně ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Brixton. S tímto způsobem vystavení a obdržení daňového dokladu Zákazník výslovně souhlasí.

Brixton je oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VIII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Brixton oprávněna odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že Brixton není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití Portálu Brixton.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

 • pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Brixton takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,
 • veškeré údaje, které poskytuje společnosti Brixton, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,
 • před zahájením užívání Portálu Brixton se důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Brixton. Od tohoto okamžiku již není zrušení Objednávky ze strany Zákazníka možné. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Brixton, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Brixton za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vystavení Objednávky není dostupná, či se stane nedostupnou až následně po vystavení Objednávky.

V případě zrušení Objednávky Brixtonem, bude již v případě uhrazené kupní ceny Zákazníkem, tato částka vrácena do 14 dnů Brixtonem zpět Zákazníkovi, a to na jeho bankovní účet, který je povinen Brixtonu sdělit. Pokud jej nesdělí, tak společnost Brixton vrátí kupní cenu na bankovní účet, ze kterého byla provedena platba kupní ceny.

 1. Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem- spotřebitelem

Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy, a to pouze za splnění níže uvedených podmínek dle tohoto čl. IV. VOP. V dalším se uplatní pro tento smluvní vztah rovněž ust. § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Na Zákazníka – podnikatele se odstoupení od smlouvy a další práva přiznaná spotřebiteli uvedená v tomto článku VOP a dále občanském zákoníku nevztahují.

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá Zákazník – spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit od převzetí Zboží, neboť se jedná zejména o Zboží podléhající rychlé zkáze, a dále o Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V případě jednotlivých položek Zboží, které nesplňují podmínky ust. § 1837 občanského zákoníku, je právo odstoupit od Smlouvy Zákazníkovi – spotřebiteli zachováno, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník vrátí Zboží úplné a v nepoškozeném stavu.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka – spotřebitele, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník – spotřebitel cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

 1. Práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Reklamace Zboží. Zákazník je povinen Zboží předané z Objednávky okamžitě po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky ihned vytknout společnosti Brixton. Práva z vadného plnění musí Zákazník uplatnit na adrese provozovny společnosti Brixton nebo v sídle podnikání společnosti Brixton nebo prostřednictvím Portálu Brixton a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Brixton tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnost Brixton jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu). Společnost Brixton dále informuje Zákazníka, že u Zboží určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 12 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Brixton za vady může upravit reklamační řád Brixton.

V případě reklamace části nebo celé Objednávky bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se dále řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Brixton je povinen dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Brixton.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, to však neplatí, pokud bylo jiné plnění Zákazníkovi předem sděleno a následně nahrazeno obdobným plněním Zboží se stejnými vlastnostmi.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vadu, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Brixton způsobila porušením své povinnosti.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Právo z vadného plnění“), s výjimkou:

 • Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu), po kterou lze věc použít,
 • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
 • Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • Vyplývá-li to z povahy Zboží.
 1. Cena Zboží a platební podmínky

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány,
 • službou poskytovanou společností Twisto payments a.s. (dále jen „Služba Twisto“), nebo
 • bezhotovostním převodem na účet Brixton.

Ceny Zboží uvedené na Portálu Brixton jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Brixton prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží, nezvolil-li Zákazník k úhradě Službu Twisto.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Brixton není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude cena za Zboží Zákazníkem uhrazena. Platba Zboží prostřednictvím internetové platební brány není provozována společností Brixton, tedy Brixton nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému (internetové platební brány). Zákazník se dále zavazuje před jejím použitím seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími její užívání.

Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Služba Twisto. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení Službou Twisto, postupuje během platby dle pokynů sdělených mu v rámci Služby Twisto, a dále v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky společností Twisto payments a.s.“. Před zvolením tohoto způsobu platby je Zákazník povinen se seznámit s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky společností Twisto payments a.s.“. Společnost Brixton nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití této Služby Twisto.

Brixton vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na Portálu Brixton.

VII. Odpovědnost za škodu

Brixton nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Brixton využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Brixton nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Brixton způsobené přerušením přívodu el. energie.

Brixton nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Brixton. Společnost Brixton nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Brixton ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Brixton nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Brixton neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Brixton, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. VI. těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Brixton dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Brixton vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Brixton také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924 a ust. § 2936 a násl. občanského zákoníku.

VIII. Tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogistické zboží

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Brixton je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

Brixton si vyhrazuje právo zavést aktuální nabídkou na Portálu Brixton a/nebo prostřednictvím aktualizované verze VOP zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

 1. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Brixton (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Brixton výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Brixton.

Přístup a užití Portálu Brixton ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Brixton způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Brixton. Portál Brixton je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Brixton, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Brixton.

Zákazník užívá Portál Brixton na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Brixton jsou pouze ilustrativní.

Brixton neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Brixton, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Brixton ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Brixton si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Brixton.

Brixton není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost Brixton, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti Brixton, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Brixton.

Brixton zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Brixton, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Brixton o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů může Brixton, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Brixton. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu platné registrace, a není-li Zákazník registrován po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části IX. těchto VOP.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Brixton odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Brixton. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

 • požádat Správce o vysvětlení; a
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Brixton povinna tuto informaci předat. Brixton má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Brixton a osob prezentujících na Portálu Brixton své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Brixton na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla Brixton. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

 1. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Brixton nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Brixton.

Zákazníci- spotřebitelé se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Brixton je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Brixton je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Brixton kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Brixtonu jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: bufety@brixtongastro.cz a telefonní číslo +420 724 934 434. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na bufety@brixtongatro.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 20. 12. 2018

Napsat komentář